Více v sekci Zápis do MŠ


Ukončení přijímacího řízení 

k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

Mateřská škola Velké Němčice, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem kritéria, podle kterých postupovala při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 165 odst.2 písm. b) na školní rok 2022/23, pro spádovou obec Velké Němčice (trvalý pobyt) a z jiné spadové obce.

Zápis do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání se konal 5. 5. 2022.

Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2022/2023 obdrželo 21 uchazečů do mateřské školy Velké Němčice, které jsou uvedeni pod registračním číslem u každého uchazeče na úřední desce a webových stránkách školy www.msvelkenemcice.cz .

Byly přijaty:

· děti, které dosáhly 5 let a více k 31. 8. 2022 a dosud nezahájily povinnou předškolní docházku

(§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) v platném znění,

· děti, kterédosáhly minimálně 3 let věku k 31. 8. 2022 s trvalým pobytem ve spádové obci mateřské školy Velké Němčice (přednostní přijetí).

· děti, které nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy, děti 2-3 letí (byly přijaty do volné

kapacity třídy pro děti mladších 3 let),

· děti z jiné spádové obce, které byly přijaty na základě počtu volných míst po přijetí dětí s trvalým

pobytem.

Mateřská škola bude pro školní rok 2022/2023 obsazena s celkovým počtem 64 dětí.

Zákonným zástupcům bude rozhodnutí o přijetí předáno v mateřské škole na informační třídní schůzce, ve středu 8.6.2022 (rodiče obdrží e-mailovou poštu).

Žádá-li zákonný zástupce pozdější nástup dítěte do mateřské školy, dohodne se s ředitelkou školy a uvede termín ve formuláři v "Dohodě o docházce", který obdrží na třídní schůzce.

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Děti jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy k 1. 9. 2022 k celodenní docházce a zákonnému zástupci začíná povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 600 Kč za každý měsíc. Netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí s odkladem školní docházky.

Pokud zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí a rozhodne se jinak (např. dítě bude přijato do jiné mateřské školy, odstěhuje se, jiné důvody), písemnou formou odhlásí zákonný zástupce dítě z předškolního vzdělávání a předá ředitelce mateřské školy. V tomto případě nevydává ředitelka rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

Informace o mateřské škole: www.msvelkenemcice.cz 

 Šedová Táňa

Velké Němčice 23. 5. 2022 ředitelka mateřské školy


       Mateřská škola Velké Němčice, okr. Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem: Školní 550, 691 63 Velké Němčice

E-mail: msvelkenemcice@emai.cz

Telefon: 519 417 225, 723 080 766

Č. j. MSVN: 128/2022

OZNÁMENÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE VELKÉ NĚMČICE

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Mateřská škola Velké Němčice, okr. Břeclav, příspěvková organizace rozhodla svojí ředitelkou na základě podaných žádostí zákonných zástupců dětí a podle kritérií o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

u dětí s těmito registračními čísly:


Úplata školného na nový školní rok 2021/2022       OZNÁMENÍ O OMEZENÍ, PŘERUŠENÍ PROVOZU A ÚPLATY ŠKOLNÉHO NA OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN V MĚSÍCÍCH - ČERVENEC A SRPEN 2022