OZNÁMENÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE VELKÉ NĚMČICE

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 Mateřská škola Velké Němčice, okr. Břeclav, příspěvková organizace rozhodla svojí ředitelkou na základě podaných žádostí zákonných zástupců dětí a podle kritérií o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

u dětí s těmito registračními čísly:

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vystavení. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Velké Němčice a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Toto rozhodnutí je zveřejněno na internetových stránkách školy www.msvelkenemcice.cz a na úřední desce před budovou mateřské školy po dobu 15 dnů od zveřejnění.

Datum zveřejnění 22. 5. 2023 Ve Velkých Němčicích

Táňa Šedová

ředitelka mateřské školy

Ukončení přijímacího řízení

k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

Mateřská škola Velké Němčice, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem kritéria, podle kterých postupovala při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 165 odst.2 písm. b) na školní rok 2023/24, pro spádovou obec Velké Němčice (trvalý pobyt) a z jiné spadové obce.

Zápis do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání se konal 3. 5. 2023.

Mateřská škola obdržela 17 podaných žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy Velké Němčice.

Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2023/2024 obdrželo 12 uchazečů do mateřské školy Velké Němčice, které jsou uvedeni pod registračním číslem u každého uchazeče na úřední desce a webových stránkách školy www.msvelkenemcice.cz .

Byly přijaty:

· děti, které dosáhly 5 let a více k 31. 8. 2023 a dosud nezahájily povinnou předškolní docházku

(§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) v platném znění,

· děti, které dosáhly minimálně 3 let věku k 31. 8. 2023 s trvalým pobytem ve spádové obci mateřské školy Velké Němčice (přednostní přijetí).

· děti, 2-3 let, které nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy, ale byly přijaty do volné

kapacity třídy pro děti mladších 3 let).

Nebyly přijaty:

a) děti 2-3 let ze spádové obce (trvalý pobyt) z důvodu naplněné kapacity třídy pro 2-3 leté děti.

b) děti 2-3 let z jiné spádové obce,z důvodu naplněné kapacity třídy pro 2-3 leté děti.

Mateřská škola bude pro školní rok 2023/2024 obsazena s celkovým počtem 64 dětí.

Zákonným zástupcům bude rozhodnutí o přijetí předáno v mateřské škole na informační třídní schůzce, ve středu 8.6.2023 (rodiče obdrží e-mailovou poštu).

Žádá-li zákonný zástupce pozdější nástup dítěte do mateřské školy, dohodne se s ředitelkou školy a uvede termín ve formuláři v "Dohodě o docházce", který obdrží na třídní schůzce.

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Děti jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy k 1. 9. 2023 k celodenní docházce a zákonnému zástupci začíná povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024 600 Kč za každý měsíc. Netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí s odkladem školní docházky.

Pokud zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí a rozhodne se jinak (např. dítě bude přijato do jiné mateřské školy, odstěhuje se, jiné důvody), odhlásí dítě z předškolního vzdělávání z mateřské školy písemnou formou (e-mail: msvelkenemcice@email.cz) V tomto případě nevydává ředitelka rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

Informace o mateřské škole: www.msvelkenemcice.cz Šedová Táňa

Velké Němčice 22. 5. 2023 ředitelka mateřské školy

Úplata školného na nový školní rok 2023/2024

Informace na letní prázdniny