OZNÁMENÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE VELKÉ NĚMČICE 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 Mateřská škola Velké Němčice, okr. Břeclav, příspěvková organizace rozhodla svojí ředitelkou na základě podaných žádostí zákonných zástupců dětí a podle kritérií o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

u dětí s těmito registračními čísly:

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vystavení. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Velké Němčice a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Toto rozhodnutí je zveřejněno na internetových stránkách školy www.msvelkenemcice.cz a na úřední desce před budovou mateřské školy po dobu 15 dnů od zveřejnění.

Datum zveřejnění 21. 5. 2024 Ve Velkých Němčicích

Táňa Šedová

ředitelka mateřské školy

Úplata školného na nový školní rok 2024/2025