Prázdninový provoz

Od středy 1.7.2020 do pátku 17.7.2020 začíná prázdninový provoz pro nahlášené děti. Děti se budou vzdělávat ve třídě Koťátek. Věci si přenesete do šatny Koťátek, kde Vám paní učitelka přidělí volnou značku. Provoz mateřské školy zůstává od 6:30 do 16:15. Hygienická a bezpečnostní opatření platí i v době prázdninového provozu, tzn. pokud si rodiče nahlášené děti v prázdninové docházce budou chtít ponechat doma, předem budou informovat učitelku, v opačném případě přinesou potvrzení od lékaře.

Znovuotevření mateřské školy

 • Provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem je opět zahájen od pondělí 18.5.2020 bez omezení počtu dětí.

  Omezení se týká pouze dětí matek, které jsou na mateřské dovolené - pouze dopolední provoz (děti budou chodit po obědě domů)

  Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

  Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

  Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

  V prostorách mateřské školy:

  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
  • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady mateřské školy, dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

  Před znovuotevřením mateřské školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor:

  • Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
  • Úklidový personál byl informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
  • Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)
  • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.
  • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
  • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
  • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
  • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
  • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
  • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
  • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

  Ve třídě:

  • Neprodleně po přezutí a převlečení dítěte, si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
  • Po umytí rukou proběhne u dětí dezinfekce rukou.
  • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
  • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

  Při podezření na možné příznaky COVID - 19

  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
  • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
  • Pokud dítě trpí některým z příznaků alergické rýmy či jiných chronických onemocnění, přinesou rodiče potvrzení od lékaře, že se nejedná o příznaky COVID-19.
  • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Prázdninový provoz, prázdninová úplata

Úplata školného na nový školní rok 2020/2021