ŠVP PV


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velké Němčice
s motivačním názvem: Sluníčko je náš kamarád

"Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu, smysluplně obohacovat denní program dítěte a poskytovat dítěti odbornou péči. Předškolní vzdělávání má usnadňovat jeho další životní i vzdělávací cestu."        (podle RVP PV, 2004)

Profilace školy

Mateřská škola přejímá odpovědnost nejen za obsah ŠVP PV, ale také za prostředí, v němž se děti vyvíjejí. Prostředí by mělo být bezpečně podnětné a mělo by umožňovat co nejsvobodnější a nejsamostatnější pohyb dětí. Pravidelný pobyt v přírodě může dětem dát plnohodnotnou přípravu do života. Děti i učitelé čerpají nekonečnou inspiraci z přírody, která je každý den nová

Naše mateřská škola vede děti ke zdravému způsobu života tak, aby tu dítě své chvíle prožívalo radostně a spokojeně. Vedeme děti k osvojování návyků, postojů a praktických dovedností, které podporují zdravý způsob života. Respektujeme a uspokojujeme každodenní potřeby dítěte.

Snažíme se, aby každé dítě prožívalo svůj pobyt u nás radostně, aby poznalo své pohybové možnosti a každý den, který dítě prožije v mateřské škole, se pro něho stal radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů.

Těmito principy, formami a metodami práce se snažíme upevňovat vzájemné vztahy v kolektivu dění a tím podtrhnout filosofii naší školy, tj. "Sluníčkovou pohodu".

Obklopujeme děti správnými a krásnými věcmi a umožňujeme jim pobyt v dostatečném přírodním prostředí. Je velmi důležité, v jakém prostředí jsou environmentální činnosti realizovány. Ideálním prostředím pro děti v naší mateřské škole je školní zahrada, která je zaměřena na environmentální vzdělávání, které vzbuzuje u dětí zájem o přírodu, procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, rozvíjí v dětech zodpovědnost, samostatnost a radost z vlastního objevování a zkoumání. Za velmi důležité považujeme, že se děti učí prostřednictvím vlastních praktických činností, což je nejlepší způsob, jak si zapamatovat, co rostliny a příroda vůbec potřebují, jak se o ně starat a především, jak se k přírodě chovat. Vlastním pozorováním a prožitkovými činnostmi si uvědomujeme, jakým způsobem rostliny a živočichové spolupracují a z jakého důvodu se vzájemně potřebují.

Naším záměrem je vytvořit takové klima školy, které dává dětem základ ke správným postojům k přírodě a okolnímu světu, snažíme se v dětech vypěstovat kladný vztah k místu, ve kterém žijí, vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, rozvíjet v dětech zodpovědnost, samostatnost a radost z vlastního objevování a zkoumání. Dítě má právo strávit dětství v prostředí, které mu poskytuje dostatečné množství vhodných podnětů neboli právo trávit dostatečný čas v prostředí přírodním. Americký botanik a šlechtitel rostlin Luther Burbank toto právo vyjádřil slovy:

"Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, luční kobylky, vodní brouci, pulci, žáby, motýli, lesní jahody, třešně, žaludy, kaštany, lezení po stromech, brouzdání se potokem, lekníny, veverky, netopýři, včely, morčata, štěňata, strniště, smrkové šišky, oblázky, písek, hadi, borůvky a sršni. Každé dítě, které o tento svět přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své výchovy. Tím, že se s jednotlivými složkami tohoto světa seznámí, se dostane do styku s vnitřní harmonií přírody. Toto poučení je nenásilné, přirozené a celistvé." (Burbank, 1907)

V naší mateřské škole vedeme děti k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osoba působící na své okolí (seberealizace). Respektujeme přirozené lidské potřeby a vytváříme podmínky pro jejich realizaci. Vytváříme podmínky pro komunikaci dětí, která je sdružuje, poněvadž komunikace je podmínkou učení a spolupráce. Přispíváme k atmosféře pohody, usnadňujeme řešení problémů a překonávání překážek. Důležitou úlohu komunikace a spolupráce hraje učitelka, která usnadňuje dětem činnosti a pomáhá při řešení problémů.

Ochraňujeme a posilujeme organismus dítěte dostatkem volného pohybu, který příznivě působí na tělesnou a duševní pohodu. Klademe velký důraz na přiměřené oblékání ve třídách i při pobytu venku, kde respektujeme délku pobytu při působení UV paprsků a v zimním období s ohledem na povětrnostní podmínky. Dítě rozvíjí své sebeovládání, sebedůvěru, odvahu, pozornost a soustředěnost. Dbáme na dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu. Zajišťujeme otužování dětí vodou - nabízíme dětem plavecký výcvik v krytém bazénu v Hustopečích.

 • Zařazujeme zdravotní, dechová a relaxační cvičení
 • Rozvíjíme koordinaci jemné a hrubé motoriky
 • Provádíme grafomotorická cvičení a uvolňovací cviky
 • Zapojujeme všechny smysly
 • Upevňujeme hygienické, kulturní a společenské návyky
 • Rozvíjíme sebeobslužné návyky (oblékání, obouvání, čištění zoubků, stolování)
 • Nabízíme edukativně - stimulační skupinky (přípravný kurz pro předškolní děti - děti před vstupem do základní školy)

Děti jsou vedeny k získávání základních návyků a vědomostí, potřebných pro vstup do základní školy, samostatnosti a zdravému sebevědomí.

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) s motivačním názvem "Sluníčko je náš kamarád" - vypracovaného kolektivem učitelů mateřské školy v souladu s RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), který stanovuje klíčové kompetence, rámcové cíle a dílčí cíle v pěti oblastech a nevychází z žádného zveřejněného vypracovaného modelu. ŠVP PV vyhovuje potřebám dětí a podmínkám mateřské školy, je variabilní a podle potřeby ho aktualizujeme (z důvodu legislativních změn, personálních změn, provozních změn mateřské školy a inovací akcí a projektů atd.).

Název ŠVP PV "Sluníčko je nás kamarád" jsme zvolili proto, že sluníčko nás provází každým dnem a je součástí našeho každodenního života. Snažíme se v dětech vypěstovat kladný vztah k místu, ve kterém žijí. Protože se naše mateřská škola nachází na vesnici, kde máme blízko k přírodě a ke zvířatům, učíme se uvědomovat si sama sebe jako živou bytost a rozlišujeme, co je pro člověka užitečné a co mu naopak škodí, máme možnost sledovat proměny přírody ve všech jejích podobách (stromy, květiny, řeka, zvířata, zvuky atd.) a ve všech ročních obdobích. Prostřednictvím našeho ŠVP PV seznamujeme děti s prostředím obce, s její kulturou, poznáváme krajinu, její okolí a uplatňujeme k ní citlivý přístup formou vycházek a sledováním určitých přírodních jevů.

Snažíme se aktivně zapojovat do spolupráce s ekologickým environmentálním centrem Lipka, s odloučeným pracovištěm "Jezírko Soběšice" a navázali jsme kontakt s Ekocentrem Trkmanka Velké Pavlovice. Environmentální výchova je součástí našeho ŠVP PV, kde vedeme děti k zodpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí a vlastnímu zdraví. Seznamujeme děti s kulturními tradicemi, některé z nich udržujeme a učíme děti, aby si jich vážily.

Citát:

"Už vím, že chuť do života a radost z bytí může člověk načerpat snáz z počínání přírody než z počínání lidí.                                                                                                                      Jan Werich

Cíle vzdělávacího programu:

 • Podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • Podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 • Vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • Napomáhat vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání
 • Poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pro děti s odlišným mateřským jazykem kromě běžného rozvoje dovedností a schopností naučit česky ještě dříve, než nastoupí na základní školu
 • Připravovat děti nejen pro vstup do školy, ale i do života
 • Rozvíjet osobnost dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí a zajišťovala pocit bezpečí a jistoty

Přejeme si, aby každý den prožitý v mateřské škole se pro děti stal radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů.

Pravý účel našeho konání není v podstatě nic jiného, než aby byla naše "Sluníčková školka" dílnou lidskosti a předehrou života, aby zde probíhalo vše, co človíčka tvoří člověkem.

Vzdělávací obsah - "Učivo" je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:

1) Oblast biologická - Dítě a jeho tělo

Dítě zná své tělo a rozvíjí své pohybové a manipulační schopnosti a dovednosti k dalšímu vývoji. Osvojuje si své běžné denní potřeby.

2) Oblast psychologická - Dítě a jeho psychika

Dítě si uvědomuje svou identitu, umí vyjádřit své pocity a přání, přiměřeně řeší problémy, důvěřuje si, je schopné se soustředit.

3) Oblast interpersonální - Dítě a ten druhý

Dítě navazuje vztahy, je schopno komunikovat, naslouchat, dokáže přijmout autoritu cizí osoby.

4) Oblast sociálně-kulturní - Dítě a společnost

Dítě respektuje pravidla, chápe různé sociální role, orientuje se v nejbližším okolí.

5) Oblast environmentální - Dítě a svět

Dítě vnímá okolní svět a jeho dění, má kladný vztah k životnímu prostředí.

Rámcové cíle RVP PV

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Průběžné naplňování dílčích cílů směřuje k dosahování dílčích kompetencí, a ty jsou základem pro klíčové kompetence - soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, návyků, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj osobnosti každého dítěte, soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, jejichž osvojování je dlouhodobý a složitý proces začínající právě v období předškolního vzdělávání:

 • Kompetence k učení - dítě ukončující předškolní vzdělávání pozoruje, zkoumá, orientuje se v prostředí, všímá si co se kolem něj děje, učí se spontánně i vědomě, pracuje podle instrukcí a pokynů, učí se hodnotit osobní pokroky a získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Kompetence k řešení problémů - dítě ukončující předškolní vzdělávání si všímá dění, řeší problémy, na které stačí na základě bezprostřední zkušenosti (cestou pokusu, omylů, experimentů, vymýšlení nových situací), využívá dosavadních zkušeností, fantazii a představivosti, užívá číselných a matematických pojmů
 • Kompetence komunikační - dítě ukončující předškolní vzdělávání hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje své emoce (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými prostředky), dovede využívat komunikativní prostředky (knížky, encyklopedie, audio vizuální techniku, telefon), ví, že se lidé dorozumívají různými jazyky
 • Kompetence sociální a personální - dítě ukončující předškolní vzdělávání samostatně rozhoduje o svých činnostech, vytváří si svůj názor, za své jednání odpovídá a nese důsledky, dokáže se prosadit, podřídit, domlouvá se a spolupracuje, uplatňuje společenské návyky a pravidla, k neznámým lidem se chová obezřetně, chápe, že lidé se liší a dítě k nim dokáže být tolerantní, dokáže se bránit projevům násilí
 • Kompetence činnostní a občanské - dítě ukončující předškolní vzdělávání se učí plánovat, organizovat, rozpozná vlastní silné a slabé stránky, odhaduje rizika, zajímá se o druhé, uvědomuje si svá práva a práva druhých, dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

Dosažená úroveň kompetencí vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání a naše mateřská škola tak přispívá k výbavě každého dítěte pro jeho celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání.

Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět ani nemůže.

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.

Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí, položené v předškolním věku, mohou být podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání dítěte, nedostatečné základy naopak brzdou, která dítě na počátku jeho životní a vzdělávací cesty muže znevýhodňovat.

Proto je snahou všech našich pedagogu, aby klíčové kompetence tvořily základ funkční gramotnosti dítěte (čtenářská, matematická, verbální, tělesná, informační, sociální, přírodovědná) a aby k jejich vytváření směřoval a přispíval veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které v mateřské škole probíhají.

ŠVP PV je rozpracován do pěti integrovaných bloků:

1. Sluníčko se chce s námi seznámit

2. Sluníčko zapadá za hory

3. Co by bylo bez sluníčka

4. Voláme tě sluníčko

5. Sluníčko v nás

Jak s jednotlivými bloky pracujeme:

Bloky vycházejí z potřeb a zájmů dětí a z reakcí na konkrétní situace, dbá se na vyváženost spontánních a řízených činností. Veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které v naší mateřské škole probíhají, směřují k vybavení každého dítěte souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná.

Nabídku činností v integrovaných blocích si vybírá a zpracovává každá učitelka sama na třídě vzhledem k aktuálnímu období a událostem, k věku, úrovni rozvoje, zájmu, zkušenostem a potřebám dětí. Učitelky navzájem mezi sebou spolupracují. Po ukončení integrovaného bloku provádí učitelka evaluaci prostřednictvím dílčích cílů.

V každém integrovaném bloku jsou předem dohodnuta společná témata podle akcí, kterými žije celá mateřská škola. Tato společná témata jsou navrhována na pedagogických poradách v průběhu roku. V tomto programu je snaha vštípit dětem morální vlastnosti, které si ponesou do budoucího života.

Celý Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je k nahlédnutí v přízemí budovy nad informačním stolem.