Naše třídy

Mateřská škola má tři věkově heterogenní třídy. V přízemí se nachází jedna třída "Berušky", ve které organizujeme převážně vzdělávání pro děti od 2 - 3 let a zaměřujeme se hlavně na adaptaci v mateřské škole, vytváření základních hygienických návyků, zvládání sebeobsluhy, stolování, oblékání a učí se vzájemné komunikaci a společným kolektivním hrám.Naším cílem je připravit dětem radostný vstup do mateřské školy, vytvořit vhodné podmínky pro jejich adaptaci a orientaci v novém prostředí a vést děti k osvojení základních pravidel chování.

V prvním poschodí se nachází dvě třídy, ve kterých uplatňujeme předškolní vzdělávání převážně pro děti druhého a třetího ročníku (4 - 7), děti které půjdou do školy a děti s odkladem školní docházky. V souladu s třídním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání jsou děti připravovány pro vstup do základní školy podle svých možností, schopností a vědomostí po stránce fyzické, psychické a sociální, přičemž je uplatňován individuální přístup.

Učitelky vzdělávají děti prostřednictvím plánů třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a tím naplňují cíle směřující k rozvoji jejich osobnosti.

Pracovní doba učitelek je zajištěna tak, aby při všech činnostech byla dětem zajištěna pedagogická péče. Souběžné působení učitelek je při přímé pedagogické činnosti zpravidla zajištěno dle umožňujících podmínek školy v rozsahu minimálně 2,5 hodin každý den. Je také zajištěna optimální pedagogická péče o děti formou školního asistenta, chůvy a asistenta pedagoga.

Děti jsou do mateřské školy přijímány po dohodě se zřizovatelem podle daných kritérií, která se každým rokem aktualizují. Ředitelkamateřské školy Velké Němčice, okres Břeclav, příspěvkové organizace se sídlem Školní 550, 691 63 Velké Němčice stanovila následující závazná kritéria, podle nichž postupujeme při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do zpravidla 6 let , nejdříve však děti od 2 let (§34 odst.1 školského zákona)

Mateřská škola nepřijímá dítě, které nemá zvládnuté a vytvořené základní hygienické návyky. Z tohoto  jednoznačně vyplívá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti.

Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky:

  • Stanovené RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání)
  • ŠVP PV (Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání mateřské školy Velké Němčice)
  • Školním řádem mateřské školy Velké Němčice

Při rozhodování o přijetí dítěte postupuje ředitelka mateřské školy podle kritérií spádové obce. Tato kritéria jsou uveřejněna 2 měsíce před zápisem na úřední desce před budovou mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy. Informace a termín zápisu je uveřejněn i v místním Zpravodaji městyse Velké Němčice.