GDPR - Ochrana osobních údajů - informace poskytované správcem

 1. Účel dokumentu
 2. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/15 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce

  Mateřská škola Velké Němčice, okr.Břeclav, příspěvková organizace případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument "Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem" může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.msvelkenemcice.cz

  1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
  2. Název: Mateřská škola Velké Němčice
  3. Kontaktní poštovní adresa: Školní 550,691 63
  4. Telefonní čísla: 519 417 225,723 080766
  5. Elektronická adresa: msvelkenemcice@email.cz
  6. Identifikátor datové schránky: nnbraqb
  7. IČ: 71003266
  1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

  Mateřská škola Velké Němčice zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: Bc. Veronika Holečková, tel: 720 052 682, holeckova@hustopecsko.net :Tato e-mailová adresa je chráněna před spam boty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

  1. Zásady zpracování osobních údajů

  Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

  Zákonnost, korektnost, transparentnost

  Účelové omezení - Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.

  Minimalizace údajů

  Přesnost

  Omezení doby uložení

  Integrita a důvěrnost

  Proporcionalita - Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

  Odpovědnost

  11. Zákonnost zpracování osobních údajů

  Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

  Souhlas - Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.

  Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:

  seznamy dětí na mimoškolních akcích

  seznamy dětí na soutěžích

  jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy

  kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte)

  fotografie za účelem propagace

  zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách

  Plnění či uzavření smlouvy - Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Právní povinnost - Především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.

  Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

  školní matrika

  doklady o přijímání dětí, vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

  třídní kniha

  záznamy z pedagogických porad

  kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

  Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

  podklady dětí pro vyšetření v PPP

  hlášení neomluvená absence,

  údaje o zdravotní způsobilosti dítěte

  diagnostika dítěte

  Životně důležitý zájem - př. autonehoda, požár, katastrofa.

  Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci - př. Životní situace dítěte, správní řízení, policejní vyšetřování.

  Oprávněný zájem - Používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

  12. Oprávněné zájmy

  Mateřská škola Velké Němčice zpracovává osobní údaje i na základě oprávněného zájmu. Takto zpracovávané údaje souvisí s vnitřní bezpečností chodu mateřské školy Velké Němčice, s kvalitou, efektivitou a IT bezpečností. Mezi tyto činnosti patří:

  Možnost připojení k síti Wi- fi.

  13. Práva poskytovatele osobních údajů

  Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence, kontaktní informace jsou v bodu 3 tohoto dokumentu.

  Právo na přístup k osobním informacím

  Právo na opravu osobních údajů

  Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.

  Právo na omezení zpracování osobních údajů

  Právo vznést námitku

  Právo na přenositelnost údajů

  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu