GDPR - Ochrana osobních údajů - informace poskytované správcem

Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/15 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce

Mateřská škola Velké Němčice, okr.Břeclav, příspěvková organizace případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument

"Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem"

může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese

www.msvelkenemcice.cz
  1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
  2. Název: Mateřská škola Velké Němčice

  3. Kontaktní poštovní adresa: Školní 550,691 63

  4. Telefonní čísla: 519 417 225,723 080766

  5. Elektronická adresa: msvelkenemcice@email.cz

  6. Identifikátor datové schránky: nnbraqb

  7. IČ: 71003266

  8. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mateřská škola Velké Němčice zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: 

Bc. Veronika Holečková
tel: +420 603870879
poverenec@hustopecsko.net  :

Tato e-mailová adresa je chráněna před spam boty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

  1. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost
Účelové omezení

- Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás získali.

Minimalizace údajů
Přesnost
Omezení doby uložení
Integrita a důvěrnost
Proporcionalita -

Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

Odpovědnost
11. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas

- Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:

seznamy dětí na mimoškolních akcích

seznamy dětí na soutěžích

jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy

kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte)

fotografie za účelem propagace

zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách

Plnění či uzavření smlouvy -

Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.

Právní povinnost -

Především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

školní matrika

doklady o přijímání dětí, vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

třídní kniha

záznamy z pedagogických porad

kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

podklady dětí pro vyšetření v PPP

hlášení neomluvená absence,

údaje o zdravotní způsobilosti dítěte

diagnostika dítěte

Životně důležitý zájem -

př. autonehoda, požár, katastrofa.

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci -

př. Životní situace dítěte, správní řízení, policejní vyšetřování.

Oprávněný zájem -

Používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

12. 

Oprávněné zájmy

Mateřská škola Velké Němčice zpracovává osobní údaje i na základě oprávněného zájmu. Takto zpracovávané údaje souvisí s vnitřní bezpečností chodu mateřské školy Velké Němčice, s kvalitou, efektivitou a IT bezpečností. Mezi tyto činnosti patří:

Možnost připojení k síti Wi- fi.

13. 

Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence, kontaktní informace jsou v bodu 3 tohoto dokumentu.

Právo na přístup k osobním informacím
Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz osobních údajů

, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo vznést námitku
Právo na přenositelnost údajů
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Právo podat stížnost u dozorového úřadu