Projekt (název, registrační číslo):

ŠABLONY III.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019451

VÝŠE PODPORY - 293 289,00 Kč

"Tento projekt je spolufinancován EU".

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 6. 2021
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 5. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí
směřování.
Vybrané aktivity:
Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.
Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.