Co ještě nabízíme

Předplavecký výcvik

 • Plavecká dovednost dětí je velmi důležitá a tento věk je ideální pro zahájení výuky.
 • Pomocí her si osvojí základy plavání nenásilnou formou.
 • Plavecká škola se zaměřuje na přirozený vývoj dítěte, překonání bariéry strachu.
 • Děti se budou seznamovat s vodou, procvičovat všechny plavecké styly, naučí se základy plavání, orientaci pod vodou, výdechy do vody, splývavé polohy na zádech i bříšku, pády a skoky do vody s potopením a vyplaváním nad hladinu.
 • Program v lekcích přinese dětem spoustu zábavy a nadšení z pohybu
 • Díky tomuto cvičení dochází k rozvoji psychomotorických schopností dítěte, koordinaci pohybu.
 • Úžasný způsob, jak u dítěte posílit imunitu, odolnost organismu, zvýšit fyzickou zdatnost a podpořit správné dýchání.
 • Děti obdrží v plavecké škole kartu "kapříka" a na ni si samy lepí "šupinky"za splněné úkoly v jednotlivých lekcích.
 • Plavecká výuka je určena pro předškoláky.
 • Výuka probíhá pod vedením učitelů z plavecké školy akreditovaná MŠMT
 • Při výuce děti používají různé plavecké pomůcky a potřeby
 • Výuka probíhá v deseti hodinových lekcích (1x za týden)

Logopedická prevence

 • Mateřská škola spolupracuje s klinickým logopedem, který na začátku každého školního roku provádí v mateřské škole logopedickou depistáž. Jedná se o bezúplatné poradenství pro rodiče s případným doporučením další návštěvy logopeda.

Screeningové vyšetření zraku

 • V rámci preventivního screeningového vyšetření zraku spolupracujeme s nestátním zdravotnickým zařízením Prima Vizus, o.p.s.
 • Měření zraku diagnostickým přístrojem PlusoptiX.

Edukativně-stimulační skupinky

 • Jedná se o přípravný kurz pro předškolní děti, ve kterém hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí, důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy základní školy (pravolevá a prostorová orientace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, hrubá a jemná motorika, grafomotorika, předčtenářská gramotnost a předmatematické představy).
 • Skupinky vedou paní učitelky, které byly speciálně proškolené k vykonávání této činnosti v PPP Brno (pedagogicko - psychologická poradna).
 • Učitelky musí pracovat přesně podle určeného plánu, nemohou měnit jednotlivé části, jelikož program má garanční patent.
 • Program kurzu je rozdělen do 10 lekcí. Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů.

Diagnostika školní připravenosti

 • V rámci preventivní péče nabízí mateřská škola zákonným zástupcům dítěte, aby byla u dítěte orientačně zjištěna úroveň jednotlivých složek školní zralosti.
 • Diagnostika školní připravenosti je určena pro děti v půl roce před zahájením školní docházky.
 • Je zaměřena na sledování úrovně připravenosti schopností potřebných pro čtení, psaní a počítání.
 • Test je využitelný pro zjištění aktuální úrovně dílčích schopností, odhalení oblastí vyžadujících intervenci, výsledky se mohou stát výchozím bodem pro zahájení stimulace jak individuální, tak i skupinové.
 • V předškolním věku může být jedním z podkladů ke zvážení odkladu školní docházky, ve školním věku depistážním nástrojem k vyhledání dětí ohrožených školním neúspěchem a zahájení stimulace oslabených oblastí, východiskem pro stanovení vyrovnávacích opatření.

Polytechnika v mateřské škole

 • Škola má vypracovaný projekt s názvem "Můj domov je tam, kde to dobře znám aneb umíme se dívat kolem sebe a poznáváme práci a řemesla jiných".
 • Cílem tohoto projektu je vypěstovat v dětech kladný vztah k místu, ve kterém žijí a vzbuzovat v dětech zájem o technické a manuální činnosti.
 • V rámci tohoto projektu děti navštěvují místní podnikatele, pěstitele a chovatele. Seznamují se s náplní jejich práce a učí se vážit si lidské práce a jejich výsledků.

Rozvoj předčtenářských, předmatematických a ICT dovedností (informační a komunikační technologie)

 • V rámci ŠVP PV (Školního vzdělávacího programu) a TVP (Třídního vzdělávacího programu) se zaměřujeme na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní, rozvoj elementárních matematických souvislostí a práci s informačními, komunikačními a digitálními technologiemi (práce na počítači, interaktivní tabule, práce s digitálním mikroskopem, s interaktivní včelou na transparentních podložkách, nahrávací kolíčky s funkcí zvukového záznamu atd.).
 • Aktivně pracujeme s projektem "Celé Česko čte dětem". V rámci tohoto projektu navštěvujeme místní lidovou knihovnu a zapůjčujeme si knihy s tématikou dle ročního období.

Besedy, třídní schůzky pro rodiče

 • Ve spolupráci se speciálním pedagogem a psychologickou poradnou pořádá mateřská škola 1 - 2x ročně (podle možností a zájmu rodičů) besedy pro rodiče na téma "Adaptace dítěte" a "Školní zralost".
 • Informační třídní schůzky
 • Konzultační odpoledne pro rodiče (dle zájmu a potřeb)

Společné akce dětí a rodičů

 • Pro rodiče a děti pořádáme následující akce - na začátku školního roku formou společného odpoledne s rodiči (Dýňování, Bramborování, Jablíčkování, Uspávání broučků, Řepobraní atd.), velikonoční a vánoční dílny ve spolupráci s mateřským centrem Pupíci, rozloučení se školním rokem a předškoláky

Nabídka fotografování dětí profesionálním fotografem

 • Společné třídní fotografie v závěru školního roku
 • Focení předškolních dětí na tablo
 • Tématické focení (např. podzimní, vánoční aj.), možnost účasti rodinných příslušníků

Prezentace pro veřejnost

 • Oslava ke Dni seniorů
 • Oslava ke Dni matek
 • Vítání občánků
 • Vystoupení dětí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu

Celoroční nabídka kulturních akcí

 • Ke vzdělávacímu programu školy se vztahují kulturní akce (divadla, filmová představení, karneval, kouzelník, koncerty, výchovně - vzdělávací programy pro děti, návštěva knihovny, zapojení do soutěží, exkurze - složky záchranného sboru, v rámci bezpečnosti se seznamování s dopravní výchovou a se základními pravidly bezpečnostního provozu, školní výlety, návštěva základní školy a další) viz plán kulturních akcí na školní rok.

Kulturní tradice

 • Oslavy svátků - Mikuláš, Vánoce, sv. Martin, sv. Barbora, Tři králové, Vítání jara - vynášení Moreny do řeky Svratky, Velikonoce - hledání pokladu velikonočního zajíčka, Den Země, Den dětí a další.
 • Třídní tradice - oslavy narozenin dětí

Tématické dopolední výpravy do přírody

 • V rámci environmentální výchovy provozujeme s dětmi v každém ročním období dopolední pochoďáčky do přírody se svačinkou v batůžku na zádech, při kterých mají děti možnost pozorovat měnící se přírodu v závislosti na střídajícím se ročním období, dále hospodářská zvířata, lesní zvířata, hmyz, živé rostliny, stromy, keře a řeku Svratku, které protéká naší obcí.

Využití výukových programů v ekocentrech

 • Ekologické centrum Trkmanka Velké Pavlovice
 • Ekologické centrum Lipka s odloučeným pracovištěm "Jezírko" Soběšice

eTwinning

 • Naše mateřská škola se připojila do systému eTwinning (společenství evropských škol). V rámci tohoto programu se můžeme zapojit do nejrůznějších mezinárodních projektů a navázat tak vztahy s okolními školami z celé Evropské Unie. Navzájem budeme spolupracovat, seznamovat se s jejich kulturou, předávat si zkušenosti a sdílet své nápady v rámci projektů.
 • eTwinning propaguje spolupráci evropských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
 • V současné době navázala naše mateřská škola spolupráci se mateřskou školkou Ublo a písemnou formou si předáváme a sdělujeme zážitky, výrobky a fotografie.