Co ještě nabízíme

DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

Předplavecký výcvik

Plavecká dovednost dětí je velmi důležitá a tento věk je ideální pro zahájení výuky.
Pomocí her si osvojí základy plavání nenásilnou formou.
Plavecká škola se zaměřuje na přirozený vývoj dítěte, překonání bariéry strachu.
Děti se budou seznamovat s vodou, procvičovat všechny plavecké styly, naučí se základy plavání, orientaci pod vodou, výdechy do vody, splývavé polohy na zádech i bříšku, pády a skoky do vody s potopením a vyplaváním nad hladinu.
Program v lekcích přinese dětem spoustu zábavy a nadšení z pohybu
Díky tomuto cvičení dochází k rozvoji psychomotorických schopností dítěte, koordinaci pohybu.
Úžasný způsob, jak u dítěte posílit imunitu, odolnost organismu, zvýšit fyzickou zdatnost a podpořit správné dýchání.
Děti obdrží v plavecké škole kartu "kapříka" a na ni si samy lepí "šupinky" za splněné úkoly v jednotlivých lekcích
Plavecká výuka pro předškoláky
Vhodná pro začátečníky
Výuka probíhá pod vedením učitelů z plavecké školy akreditovaná MŠMT
Při výuce děti používají různé plavecké pomůcky a potřeby

Výuka probíhá v deseti hodinových lekcích (1x za týden)

Logopedická prevence

Mateřská škola spolupracuje s klinickým logopedem, který na začátku každého školního roku provádí v mateřské škole logopedickou depistáž. Jedná se o poradenství pro rodiče s případným doporučením další návštěvy logopeda.

Screeningové vyšetření zraku

V rámci preventivního screeningového vyšetření zraku spolupracujeme s nestátním zdravotnickým zařízením Prima Vizus, o.p.s.

Měření zraku diagnostickým přístrojem PlusoptiX.

Edukativně-stimulační skupinky

Jedná se o přípravný kurz pro předškolní děti, ve kterém hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí, důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy základní školy (pravolevá a prostorová orientace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, hrubá a jemná motorika, grafomotorika, předčtenářská gramotnost a předmatematické představy).

Skupinky vedou pedagogické pracovnice, které byly speciálně proškolené k vykonávání této činnosti v PPP Brno (pedagogicko - psychologická poradna).

Učitelky musí pracovat přesně podle určeného plánu, nemohou měnit jednotlivé části, jelikož program má garanční patent.

Program kurzu je rozdělen do 10 lekcí. Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a na sebe navazují. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů.

Vyhodnocení pokroku vzdělávání dětí - školní připravenost

V rámci preventivní péče nabízí mateřská škola zákonným zástupcům dítěte možnost orientačního zjištění úrovně jednotlivých složek školní zralosti.

Vyhodnocení pokroku vzdělávání dítěte - školní připravenost je určeno pro děti v půl roce před zahájením školní docházky.

Je zaměřena na sledování úrovně připravenosti schopností potřebných pro čtení, psaní a počítání.

Test je využitelný pro zjištění aktuální úrovně dílčích schopností, odhalení oblastí vyžadujících intervenci, výsledky se mohou stát výchozím bodem pro zahájení stimulace jak individuální, tak i skupinové.

V předškolním věku může být jedním z podkladů ke zvážení odkladu školní docházky, ve školním věku depistážním nástrojem k vyhledání dětí ohrožených školním neúspěchem a zahájení stimulace oslabených oblastí, východiskem pro stanovení vyrovnávacích opatření.

Polytechnika v mateřské škole

Škola má vypracovaný projekt s názvem "Můj domov je tam, kde to dobře znám aneb umíme se dívat kolem sebe a poznáváme práci a řemesla jiných".

Cílem tohoto projektu je vypěstovat v dětech kladný vztah k místu, ve kterém žijí a vzbuzovat v dětech zájem o technické a manuální činnosti.

V rámci tohoto projektu děti navštěvují místní podnikatele, pěstitele a chovatele. Seznamují se s náplní jejich práce a učí se vážit si lidské práce a jejich výsledků.

Rozvoj předčtenářských, předmatematických a ICT dovedností (informační a komunikační technologie)

V rámci ŠVP PV a TVP se zaměřujeme na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní, rozvoj elementárních matematických souvislostí a práci s informačními, komunikačními a digitálními technologiemi (práce na počítači, interaktivní tabule, práce s digitálním mikroskopem, s interaktivní včelou na transparentních podložkách, nahrávací kolíčky s funkcí zvukového záznamu atd.).

Aktivně pracujeme s projektem "Celé Česko čte dětem". 

V rámci tohoto projektu navštěvujeme místní lidovou knihovnu a zapůjčujeme si knihy s tématikou dle ročního období.

Třídní schůzky pro rodiče

Informační třídní schůzky (popř. informace prostřednictvím e-mailové pošty)

Konzultační odpoledne pro rodiče (dle zájmu a potřeb)

Společné akce dětí, rodičů a ostatních partnerů

Pořádáme tematicky zaměřené školní akce formou společného odpoledne s rodiči, s mateřským centrem Pupíci a se základní školou.

Nabídka fotografování dětí profesionálním fotografem

Společné třídní fotografie v závěru školního roku

Focení předškolních dětí na tablo

Tematické focení (např. podzimní, vánoční aj.), možnost účasti rodinných příslušníků

Prezentace pro veřejnost

Oslava ke Dni seniorů

Oslava ke Dni matek

Vítání občánků

Vystoupení dětí u příležitosti rozsvícení vánočního stromu

Celoroční nabídka kulturních akcí

Ke vzdělávacímu programu školy se vztahují kulturní akce (divadla, filmová představení, karneval, kouzelník, koncerty, výchovně - vzdělávací programy pro děti, návštěva knihovny, zapojení do soutěží, exkurze - složky záchranného sboru, v rámci bezpečnosti se seznamování s dopravní výchovou a se základními pravidly bezpečnostního provozu, školní výlety, návštěva základní školy a další) viz plán kulturních akcí na školní rok.

Kulturní tradice

Oslavy svátků - Mikuláš, Vánoce, sv. Martin, sv. Barbora, Tři králové, Vítání jara - vynášení Moreny do řeky Svratky, Velikonoce - hledání pokladu velikonočního zajíčka, Den Země, Den dětí a další.

Třídní tradice - oslavy narozenin dětí

Tematické dopolední výpravy do přírody

V rámci environmentální výchovy provozujeme s dětmi v každém ročním období dopolední pochoďáčky do přírody se svačinkou v batůžku na zádech, při kterých mají děti možnost pozorovat měnící se přírodu v závislosti na střídajícím se ročním období, dále hospodářská zvířata, lesní zvířata, hmyz, živé rostliny, stromy, keře a řeku Svratku, které protéká naší obcí.

Využití výukových programů v ekocentrech

Ekologické centrum Trkmanka Velké Pavlovice

Ekologické centrum Lipka s odloučeným pracovištěm "Jezírko" Soběšice

Biofarma Čejkovice - Sonnentor

eTwinning

Naše mateřská škola se připojila do systému eTwinning (společenství evropských škol). Navzájem budeme spolupracovat, seznamovat se s kulturou jiných regionů, předávat si zkušenosti a sdílet své nápady v rámci projektů.

V současné době jsme ukončili spolupráci s mateřskou školou Nová Dědinka a navázali jsme novou spolupráci s mateřskou školou Ublo, okr. Zlín. Projekt, kterým jsme se zde připojili jsme nazvali "Poznáváme školičky u naší babičky" a písemnou formou si předáváme a sdělujeme zážitky, výrobky a fotografie. Myšlenkou tohoto projektu je seznamovat se navzájem s krajovými tradicemi a způsobem vedení velké a malé mateřské školy. Délka této spolupráce bude trvat 1 - 1,5 roku. Poté se budeme snažit navázat spolupráci s jinou školkou v jiném kraji.

Projekt "Pohyb do MŠ - Lokomoce"

Cílem projektu je zlepšit pohybovou úroveň naší populace již od nejmenšího dětského věku. Vrátit do školek pohyb, aby i dnešní děti, které ho mají mnohem méně, než měli jejich rodiče, si v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky, a především správné držení těla.

Každodenní cvičení potencuje u dětí jejich psychomotorický vývoj, rozvíjí kreativitu, zlepšuje kondici a koordinaci a posiluje imunitní systém. Zaměřujeme se na vadné držení těla, poruchu klenby nožní, kterou má díky nedostatku pestré pohybové aktivity 80 - 90 %! dětí. Z nedostatku pohybu se zhoršuje zdravotní stav naší populace a tím se zvyšují náklady na zdravotní péči.