Manuál Covid-19

Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest4 (dále jen "rouška") v prostředcích hromadné dopravy a ve vnitřních veřejných prostorách.

Školy obdržely manuál k provozu ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID - 19, kterým se budou řídit.

Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy, resp. s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitelka školy.

Základem správného postupu školy ve školním roce 2020/2021 je porozumění preventivním a opatřením; v této souvislosti bude nutné sledovat aktuální epidemiologickou situaci.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit "oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy - dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a není přítomen zákonný zástupce dítěte - tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.
 • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření mateřské školy, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení.

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

První den při nástupu dítěte do mateřské školy budou rodiče podepisovat formulář o bezinfekčnosti dítěte, jinak dítě nemůže být do MŠ přijato. Naplánujte si prosím, tento den tak, aby přivedl dítě jeden ze zákonných zástupců.

Milí rodiče, mějte prosím na paměti, do školky voďte zdravé děti.

Každé ráno bude probíhat při předávání dítěte učitelce na třídě "ranní filtr", pokud bude Vaše dítě jevit známky nemoci, nebude přijato do kolektivu, s ohledem na zdraví ostatních dětí i učitelek.

Společně s Vámi celou situaci v naší mateřské škole zvládneme.

Hygienická pravidla:

 • Škola bude zajišťovat v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
 • U vstupu do budovy školy budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu dítěte do třídy si důkladně umyje ruce mýdlem a provedeme dezinfekci rukou, následně budeme dodržovat hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
 • Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat.
 • Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy bude zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy omezen. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu.
 • Nezdržovat se v budově a v nejkratší době budovu opustit, jak při příchodu, tak odchodu z mateřské školy.
 • Preventivním faktorem bude časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy.
 • Budeme používat jak textilní, tak jednorázové papírové ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně.
 • Úklid všech místností, úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku podle konkrétních podmínek několikrát denně.
 • Škola zajišťuje praní prádla.

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci jsme opět zpřísnili hygienické podmínky při vstupu do mateřské školy.

Tímto Vás žádáme, opět dodržujte rozestupy dvou metrů. Do šaten vstupujte pouze po dvou dětech v doprovodu jednoho zákonného zástupce (1dítě = 1zákonný zástupce). Do budovy se osoby budou vpouštět v omezeném počtu. Ráno se nebude využívat zvonek na třídy. Při vstupu do budovy budou ráno v provozu dveře Medvídků a Koťátek. Naplánujte si proto příchod do mateřské školy v dostatečném časovém předstihu (doba přijetí dítěte do třídy se prodlouží).

Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy. V naší mateřské škole se budeme maximálně snažit, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění v rámci onemocnění COVID-19, ještě více zpřísníme pravidla hygieny včetně důležitého prvku nácviku mytí rukou u dětí.

U vchodových dveří bude přichystaná dezinfekce pro rodiče. Vše je přizpůsobeno mateřské škole dle pravidel bezpečnosti, hygienickým podmínkám a zachování zdraví nás všech.