Školní řád mateřské školy

Č. j.: MSVN 137/2021

Vypracovala: Šedová Táňa, ředitelka školy

Projednáno na pedagogické poradě dne: 30.8.2021

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2021

Zřizovatel: Městys Velké Němčice

Odpovědná osoba: Šedová Táňa, ředitelka mateřské školy 

Typ školy: celodenní mateřská škola

Kapacita: 75 dětí

Provozní doba: od 6:30 do 16:15

Adresa: Mateřská škola Velké Němčice, okr. Břeclav, příspěvková organizace se sídlem: Školní 550, 691 63 Velké Němčice

Telefon: 519 417 225, 723 080 766

E-mail ředitelka školy: msvelkenemcice@email.cz 

E-mail pro rodiče jednotlivých tříd:  kotatka@msvelkenemcice.cz

                                                              medvidci@msvelkenemcice.cz

                                                              berusky@msvelkenemcice.cz

www stránky: www.msvelkenemcice.cz

Součástí Školní řádu jsou následující přílohy:

1. Omluvenka nepřítomnosti dítěte v mateřské škole

2. Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

3. Podávání léků

4. Režim dne

5. Úplata za předškolní vzdělávání a pokyn ředitelky ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

6. Kritéria pro přijímání dětí

7. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

8. Evidenční list dítěte

9. Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání

10. Výsledky a hodnocení očekávaných kompetencí předškolního vzdělávání

11. Průkazné seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců dítěte se školním řádem mateřské školy Velké Němčice

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Školní řád mateřské školy Velké Němčice, okr. Břeclav, příspěvková organizace se sídlem: Školní 550, 691 63 Velké Němčice.

Školní řád upravuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Školní řád je závazný pro děti, rodiče (zákonné zástupce dětí) a zaměstnance škol

V. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017). 2. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

3. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

4. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole - (Mateřská škola, Velké Němčice),pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. V této době musí být dítě přítomno a účastnit se vzdělávacího procesu.

6. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně v době od 8:00 do 12:00 hod.

7. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Dítě má však nadále právo docházet do mateřské školy ve všech dnech, kdy je v provozu.

8. Dítě má právo využívat celou provozní dobu mateřské školy, tj. od 6:30 hod. do 16:15 hod, uvedený rozsah je však povinný. Ostatní doba pobytu je nadále nepovinná.

9. Zákonný zástupce dítěte je povinen řádně omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti (telefon, e-mail nebo osobně).

10. Nepřítomnost musí být dále omluvena, a to v podobě, kterou lze dokumentovat (písemně do omluvného listu).

11. Odůvodnění nepřítomnosti dítěte v předškolním vzdělávání je v kompetenci rodičů, v opodstatněných případech však může mateřská škola požadovat doložení důvodů (např. zprávu od lékaře). Rodiče jsou pak povinni důvody doložit nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.

12. Učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě, že je dítě neomluvené, informuje učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje

13. Neohlášená a neomluvená nepřítomnost dítěte povinného předškolního vzdělávání delší než jeden týden, bude ohlášena na OSPOD.

14. Rodiče mohou požadovat o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání z významných rodinných důvodů, např. tuzemská nebo zahraniční dovolená. Žádost s odůvodněním v písemné podobě (nebo e-mailem) doručí ředitelce mateřské školy nejpozději týden před plánovanou nepřítomností dítěte tak, aby bylo možné na ni reagovat.

15. O žádosti o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, zprávu zašle rodičům v písemné podobě či e-mailem nejpozději do tří dnů ode dne obdržení žádosti.

16. Na konci předškolního vzdělávání dítěte provádí učitelky hodnocení výsledků vzdělávání prostřednictvím formuláře "Záznam o pozorování dítěte - Očekávané kompetence". Učitelky vyhodnotí děti z jednotlivých tříd a společně je vyhodnocena zpráva o výsledcích a hodnocení očekávaných kompetencí za příslušný školní rok. Příloha č. 10 - "Výsledky a hodnocení očekávaných kompetencí".

17. Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání

(§ 34 a odst. 5, školského zákona) se rozumí:

 • Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (pouze pro děti s udělením odkladu povinné školní docházky).
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce měsíce května), kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání dítěte

1. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se dostaví k zápisu do mateřské školy s řádně vyplněnou přihláškou k předškolnímu vzdělávání a může pro dítě v odůvodněných případech zvolit jiný způsob vzdělávání - individuální vzdělávání (Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst. b).

 • Individuální vzdělávání probíhá mimo mateřskou školu a jeho průběh je plně v kompetenci rodičů dítěte.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce května) řediteli spádové mateřské školy.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
  a) Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v

případě cizince místo pobytu dítěte

b) Uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c) Důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

2. Na základě oznámení o individuálním vzdělávání dítěte budou zákonnému zástupci předány potřebné dokumenty a informace, které jsou důležité pro správný postup při individuálním vzdělávání a získávání kompetencí předškoláka vedoucích k všestrannému rozvoji dítěte.

3. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech formou rozhovorů a připravených pracovních činností s dítětem v rozsahu cca 1 hodiny a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

4. S ověřování bude vytvořen zápis ve dvou vyhotoveních: 1x zákonný zástupce dítěte, 1x mateřská škola a provede se zápis do třídní knihy.

5. Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín na daný školní rok bude zákonným zástupcům sdělen při předání oznámení o individuálním vzdělávání dítěte, nebo s nimi dohodnut.

6. Zákonný zástupce je povinen, dostavit se s dítětem v uvedeném termínu k ověření výsledků individuálního vzdělávání.

7. V odůvodněných případech (nemoc, pobyt v zahraničí) jsou rodiče povinni předem ohlásit neúčast dítěte na ověřování a dohodnout si s ředitelkou školy náhradní termín.

8. Pokud rodič nezajistí účast dítěte na ověřování vzdělávacích výsledků a nedomluví si náhradní termín, ředitelka školy ve správním řízení ukončí individuální vzdělávání dítěte.

9. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

10. Dítě pak bude nadále plnit povinné předškolní vzdělávání řádnou docházkou do mateřské školy.

11. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Mateřská škola respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte.

Dle §16 školského zákona realizuje podpůrná opatření.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.

Podpůrná opatření prvního stupně:

 • Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského zařízení na základě pedagogického plánu pedagogické podpory (PLPP).
 • Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tímto není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.
 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně / po vyhodnocení plánu pedagogické podpory / doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně:

 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatňuje s doporučením ŠPZ (Školského poradenského zařízení)
 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.
 • Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
 • Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření nejméně 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji.
 • Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 - 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 - 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

1. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP:

 • Ředitelka školy určí učitelku, která koordinuje poskytování podpůrných opatření
 • Za tvorbu, realizaci a vyhodnocování PLPP a IVP odpovídají učitelky v jednotlivých třídách
 • Postup od jednodušších typů intervence ke složitějším (co nejjednoduššího můžeme udělat, abychom prospěli dítěti)
 • Uplatňování intervence "tady a teď" (intervence realizovaná na půdě školy, v co nejkratším termínu)
 • Postupné zapojování rodiče dítěte (samostatná realizace jednoduchých opatření, s přibývajícími opatřeními spolupráce a zpětná vazba rodičů)
 • Průběžné reflektování míry opatření (přemíra opatření je stejně nežádoucí jako opatření nedostatečná), proces, čas, priority
 • Vycházení z potřeb a limitů rodiny (čím méně funguje spolupráce s rodinou, tím více je nutné posilovat opatření na úrovni školy),
 • Pokud realizovaná opatření nevedou k požadované změně a uplynula lhůta stanovená pro jejich vyhodnocení, očekávaná efektivita se nenaplnila, škola prostřednictvím učitelek na jednotlivých třídách iniciuje vyšší stupeň podpory, péče o dítě se realizuje v plné součinnosti se ŠPZ ,
 • Týmová spolupráce v rámci školy a ŠPZ (školské poradenské zařízení)
 • 2. Role zákonného zástupce dítěte se SVP (speciální vzdělávací potřeby) v předškolním vzdělávání:

Školský zákon posiluje odpovědnost rodičů dětí se SVP za jejich vzdělávání.

Vyžaduje od nich aktivní spoluúčast.

Obecně platí, že z výše uvedeného se musí dít v nejlepším zájmu dítěte.

Školský zákon dává rodiči právo vyjádření či souhlasu v těchto věcech týkajících se

SVP:

 • Žádost o poskytnutí poradenské služby
 • Písemný informovaný souhlas s poskytováním PO (podpůrná opatření) 2.-5.stupně
 • Souhlas poskytováním jiného PO stejného stupně než je stanoveného v doporučení ŠPZ
 • Projednání ukončení poskytování PO školou (po vyjádření ŠPZ)
 • Písemná žádost k zařazení dítěte do školy samostatně určené pro děti se zdravotním postižením (dle §16 odst.9)
 • Při pochybnostech - návrh na projednání správného poskytování PO určený řediteli školy
 • Žádost o revizi doporučení ke vzdělávání vydaného ŠPZ
 • Podnět-stížnost České školní inspekci v některé z věcí uvedených výše
 • Pokud zákonný zástupce dítěte přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštívil ŠPZ (školské poradenské zařízení) za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání dítěte a způsobil tak dítěti obtíže při vzdělávání, protože škola sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže, může se škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost.

Zkratky:

PVPP-plán pedagogické podpory

IVP- individuální vzdělávací plán

SVP- speciální vzdělávací potřeby

ŠPZ-školské poradenské zařízení (pedagogicko- psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)

Vzdělávání dětí nadaných:

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Je vypracován plán podpůrných opatření, třídní vzdělávací program a individuální vzdělávací plán je přizpůsoben jejich schopnostem

Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let zajišťujeme ve škole opatření týkající se bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání.

Celý Školní řád je k nahlédnutí v přízemí budovy nad informačním stolem.