OZNÁMENÍ

17.05.2021

Mateřská škola velké Němčice, okr. Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem: Školní 550, 691 63 Velké Němčice

E-mail: msvelkenemcice@emai.cz

Telefon: 519 417 225, 723 080 766

Č. j. MSVN: 105/2021


OZNÁMENÍ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE VELKÉ NĚMČICE

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 Mateřská škola Velké Němčice, okr. Břeclav, příspěvková organizace rozhodla svojí ředitelkou na základě podaných žádostí zákonných zástupců dětí a podle kritérií o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito registračními čísly:

   Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vystavení. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Velké Němčice a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Toto rozhodnutí je zveřejněno na internetových stránkách školy www.msvelkenemcice.cz a na úřední desce před budovou mateřské školy po dobu 15 dnů od zveřejnění.

Datum zveřejnění 18. 5. 2021 Ve Velkých Němčicích

Táňa Šedová

ředitelka mateřské školy