Ukončení přijímacího řízení

17.05.2021

Ukončení přijímacího řízení

k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

Mateřská škola Velké Němčice, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem kritéria, podle kterých postupovala při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 165 odst.2 písm. b) na školní rok 2021/22, pro spádovou obec Velké Němčice (trvalý pobyt) a z jiné spadové obce.

Zápis do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání se konal od 3.5. - do 5. 5. 2021 bez dětí a zákonných zástupců.

Mateřská škola obdržela 22 podaných žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy Velké Němčice.

Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2021/2022 obdrželo 20 uchazečů do mateřské školy Velké Němčice, které jsou uvedeni pod registračním číslem u každého uchazeče na úřední desce a webových stránkách školy www.msvelkenemcice.cz .

Byly přijaty:

a) Děti s povinnou předškolní docházkou - k 31. 8. 2021 dosáhne 5 let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) v platném znění.

b) Děti, které mají ze zákona nárok s trvalým pobytem ve spádové obci mateřské školy Velké Němčice, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8. 2021.

c) Děti, které nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy, avšak byly přijaty do volné kapacity třídy

2-3 letých dětí.

Mateřská škola bude pro školní rok 2021/2022 obsazena s celkovým počtem 67dětí.

Zákonným zástupcům bude rozhodnutí o přijetí předáno v mateřské škole na informační třídní schůzce, termín bud upřesněn (rodiče obdrží e-mailovou poštu).

Žádá-li zákonný zástupce pozdější nástup dítěte do mateřské školy, dohodne se s ředitelkou školy a uvede termín ve formuláři v "Dohodě o docházce", který obdrží na třídní schůzce.

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Děti jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy k 1. 9. 2021 k celodenní docházce a zákonnému zástupci začíná povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 550 Kč za každý měsíc. Netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí s odkladem školní docházky.

Pokud zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí a rozhodne se jinak (např. dítě bude přijato do jiné mateřské školy, odstěhuje se, jiné důvody), písemnou formou odhlásí zákonný zástupce dítě z předškolního vzdělávání z mateřské školy a předá ředitelce mateřské školy. V tomto případě nevydává ředitelka rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

Informace o mateřské škole: www.msvelkenemcice.cz Šedová Táňa

Velké Němčice 18. 5. 2021 

 ředitelka mateřské školy